Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от данъчно осигурителния процесуален кодекс info
Издаване на удостоверения Удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местни данъци и такси info
Приемане на декларации За облагане с данък върху кораби и други плавателни средства - чл. 54 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху превозни средства без леки автомобили- чл. 54 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху самолети и други въздухоплавтелни средства - чл. 54 от ЗМДТ info
Други Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци info
ГРАО 2003. Издаване на удостоверение за семейно положение info
ГРАО 2005. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
ГРАО 2010. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран адрес info
ГРАО 2013. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистиран настоящ адрес info
ГРАО 2017. Издаване на удостоверение за родените от майката деца info
ГРАО 2022. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат info
ГРАО 2024. Издаване на удостоверения за сключен граждански брак - дубликат info